[1]
Ngoenpum, J. 2018. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 3, 2 (ต.ค. 2018), 251-266.