กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

 

 

 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ปิยวรรณ์  หอมจันทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร. มานพ นักการเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร. สิริกร กาญจนสุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. ปราโมทย์ ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร. ไกรฤกษ์ ศิลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. วรญา ทองอุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Prof. Dr. Pankaj Srivastava

Mortal Nehru National Institute of Technology, India

Dr. Chai Ching Tan

Mae Fah Luang University, Thailand

Ven. Dr. Budi Utomo

Samaratungga Buddhist College, Indonesia