1.
บุญตานนท์เ. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2021Jun.20];46(1):1-26. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254