1.
ปิ่นสำอางค์ไ. ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2020Dec.4];46(1):135-69. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94165