1.
ถาวรบุตรศ. คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2020Nov.28];46(1):27-. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94161