1.
เปล่งวรรณฤ, ปั้นบำรุงกิจฐ. การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2021Jun.20];46(1):247-85. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105