1.
เชวงกิจวณิชส. เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2021Jun.20];46(1):209-46. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101