1.
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2020Dec.4];46(1):171-07. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097