1.
พลอยพลายด, ภักดีผาสุขศ. พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. J of LETT [Internet]. 2017Jul.25 [cited 2020Nov.28];46(1):59-7. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084