บุญตานนท์เทพ. “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 1-26. Accessed June 20, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254.