ณะภูมินนท์ลชา, and ตันศรีสุขสมพรนุช. “ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 99-133. Accessed December 4, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94163.