เปล่งวรรณฤทัยรัตน์, and ปั้นบำรุงกิจฐิติรัตน์. “การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 247-285. Accessed August 4, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105.