เชวงกิจวณิชสมเกียรติ. “เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 209-246. Accessed November 28, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101.