เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริกนกวรรณ. “ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 171-207. Accessed November 28, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097.