พลอยพลายดนัย, and ภักดีผาสุขศิริพร. “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย”. Journal of Letters 46, no. 1 (July 25, 2017): 59-97. Accessed December 4, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084.