วรรณเวชนาวิน, and ทัดแก้วชานป์วิชช์. “Bāṇa: The Poet With Egotism”. Journal of Letters 47, no. 1 (June 27, 2018): 191-226. Accessed December 4, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/130941.