แอบเงินสรณ์, and เทพกาญจนากิ่งกาญจน์. “The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai”. Journal of Letters 46, no. 2 (January 30, 2018): 247-294. Accessed December 4, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/110555.