บุญตานนท์เ. “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 1, July 2017, pp. 1-26, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254.