เปล่งวรรณฤ., and ปั้นบำรุงกิจฐ. “การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 1, July 2017, pp. 247-85, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105.