เชวงกิจวณิชส. “เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 1, July 2017, pp. 209-46, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101.