เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. “ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 1, July 2017, pp. 171-07, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097.