พลอยพลายด., and ภักดีผาสุขศ. “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 1, July 2017, pp. 59-97, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084.