ฤทธิ์ศรีธรอ., หงษ์สุวรรณป., and สังขพันธานนท์ธ. “Ecotopia:: Space, Gender, and Myth in Khachapura and Nakorn Aiyara”. Journal of Letters, Vol. 48, no. 1, June 2019, pp. 120-43, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/199606.