อินทรสุวรรณอ., เมฆแสงสวยป., and มนต์ประภัสสรส. “AN APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO ANALYSE POTENTIAL OF POSTAL SERVICE: A CASE STUDY OF KANCHANABURI PROVINCE”. Journal of Letters, Vol. 47, no. 1, June 2018, pp. 345-76, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/131020.