แอบเงินส., and เทพกาญจนาก. “The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai”. Journal of Letters, Vol. 46, no. 2, Jan. 2018, pp. 247-94, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/110555.