[1]
บุญตานนท์เ., “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 1-26, Jul. 2017.