[1]
ปิ่นสำอางค์ไ., “ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 135-169, Jul. 2017.