[1]
ณะภูมิน. and ตันศรีสุขส., “ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 99-133, Jul. 2017.