[1]
เปล่งวรรณฤ. and ปั้นบำรุงกิจฐ., “การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 247-285, Jul. 2017.