[1]
เชวงกิจวณิชส., “เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 209-246, Jul. 2017.