[1]
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก., “ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 171-207, Jul. 2017.