[1]
พลอยพลายด. and ภักดีผาสุขศ., “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย”, J of LETT, vol. 46, no. 1, pp. 59-97, Jul. 2017.