บุญตานนท์เ. (2017) “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ”, Journal of Letters, 46(1), pp. 1-26. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254 (Accessed: 4August2021).