ปิ่นสำอางค์ไ. (2017) “ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์”, Journal of Letters, 46(1), pp. 135-169. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94165 (Accessed: 4December2020).