ณะภูมิน. and ตันศรีสุขส. (2017) “ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย”, Journal of Letters, 46(1), pp. 99-133. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94163 (Accessed: 4December2020).