ถาวรบุตรศ. (2017) “คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก”, Journal of Letters, 46(1), pp. 27-57. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94161 (Accessed: 4December2020).