เปล่งวรรณฤ. and ปั้นบำรุงกิจฐ. (2017) “การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, Journal of Letters, 46(1), pp. 247-285. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105 (Accessed: 4August2021).