เชวงกิจวณิชส. (2017) “เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ”, Journal of Letters, 46(1), pp. 209-246. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101 (Accessed: 20June2021).