เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. (2017) “ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, Journal of Letters, 46(1), pp. 171-207. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097 (Accessed: 4December2020).