พลอยพลายด. and ภักดีผาสุขศ. (2017) “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย”, Journal of Letters, 46(1), pp. 59-97. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084 (Accessed: 4December2020).