แอบเงินส. and เทพกาญจนาก. (2018) “The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai”, Journal of Letters, 46(2), pp. 247-294. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/110555 (Accessed: 4December2020).