บุญตานนท์เทพ. 2017. “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ”. Journal of Letters 46 (1), 1-26. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254.