ปิ่นสำอางค์ไพลิน. 2017. “ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์”. Journal of Letters 46 (1), 135-69. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94165.