ณะภูมินนท์ลชา, and ตันศรีสุขสมพรนุช. 2017. “ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย”. Journal of Letters 46 (1), 99-133. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94163.