ถาวรบุตรศุภวิทย์. 2017. “คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก”. Journal of Letters 46 (1), 27-57. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94161.