เปล่งวรรณฤทัยรัตน์, and ปั้นบำรุงกิจฐิติรัตน์. 2017. “การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Journal of Letters 46 (1), 247-85. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105.