เชวงกิจวณิชสมเกียรติ. 2017. “เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ”. Journal of Letters 46 (1), 209-46. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101.