เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริกนกวรรณ. 2017. “ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Journal of Letters 46 (1), 171-207. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097.