พลอยพลายดนัย, and ภักดีผาสุขศิริพร. 2017. “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย”. Journal of Letters 46 (1), 59-97. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084.