วรรณเวชนาวิน, and ทัดแก้วชานป์วิชช์. 2018. “Bāṇa: The Poet With Egotism”. Journal of Letters 47 (1), 191-226. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/130941.